בעת האחרונה, אנו נחשפים למקרים רבים בהם חברות נקלעות להליכי פירוק ומעבידים פרטיים נקלעים להליכי פשיטת רגל.

במצב זה, עובדים רבים וטובים מוצאים עצמם מחוסרי עבודה ומבלי שהם יודעים מהם הצעדים שעליהם לנקוט על מנת לקבל את הכספים המגיעים להם על פי חוק.

מאחר וסיטואציה בה חברה מתפרקת מותירה אחרה עובדים ללא הכספים המגיעים להם על פי חוק, היא אינה מתקבלת על הדעת, נקבע כי כל עובד שכיר שמתקיימים לגביו התנאים שלהלן יהיה זכאי לתשלום מהמוסד לביטוח לאומי בגין יתרת התנאים הסוציאליים שלא שולמו לו על ידי מעסיקו.

א.         בית המשפט המחוזי הוציא צו פשיטת רגל נגד המעסיק או הוציא צו לפירוק החברה בה הועסק העובד.

ב.         מונה נאמן או מפרק למעסיק ו/או לחברה מטעם בית המשפט המחוזי.

ג.          הוגשה תביעת חוב על ידי העובד לבעל התפקיד המיועד שמונה לצורך בדיקת תביעות החוב.

ד.         פרטי תביעתו של העובד אושרו על ידי הנאמן של פושט הרגל או על ידי בעל התפקיד של החברה.

תביעת חוב של עובד

  1. משניתן צו לפירוק חברה מתחילה ספירה של 6 חודשים בהם על העובדים להזדרז ולהגיש את תביעות החוב לכונס הנכסים הרשמי. (במידה ולא הוגשה תביעת החוב בתוך פרק הזמן הנתון על העובד לצרף לתביעתו בקשה להארכת מועד להגשת תביעת החוב ולנמק מהם הסיבות שבעטיין תביעתו הוגשה באיחור).
  2. את תביעת החוב יש להגיש על גבי טופס תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורין בפשיטת רגל ופירוק תאגיד (בל/5305), כאשר אל טופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:

א.         הוכחות לגבי החוב של המעסיק לעובד (לרבות טופס 106, חוזה העסקה, פסק דין של בית הדין לעבודה וכיו"ב).

ב.         3 תלושי שכר אחרונים של העובד.

ג.          מסמך המעיד על גובה פיצויי הפיטורים העומדים לזכותו של העובד בקופת הגמל בתאריך סיום עבודתו.

כמו כן, ישנה אגרה לתשלום אשר במועד כתיבת המאמר עומדת ע"ס של 315 ₪ אותה יש לשלם לצורך בדיקת תביעת החוב על ידי בעל התפקיד.

  1. לאחר אישור התביעה (ככול ואושרה) תביעת החוב מועברת למוסד לביטוח לאומי, שמוסמך לאשר, לדחות או לחלוק על ההחלטה (וזאת למרות שתביעת החוב כבר נבדקה).
  2. ככול ותביעת החוב נדחית או מאושרת בחלקה ע"י בעל התפקיד שמונה לבדוק את תביעת החוב, העובד יכול להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.
  3. היה והתביעה אושרה על ידי המוסד לביטוח לאומי, יישלח התשלום לחשבון הבנק של העובד.